Opłaty

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez Notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które Notariusz z mocy prawa pobiera, jako płatnik. Notariuszowi za dokonanie czynności przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wielkość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.).

Wysokość opłat sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, ze zm.).

Wysokość, zasady oraz sposób poboru podatku od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649).

Wysokość, zasady oraz sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).