Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa poinformować, że w Białymstoku przy ulicy Młynowej 38 lok. U1 znajduje się Kancelaria Notarialna prowadzona przez Notariusz Ewę Czerwińską.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz  odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariusz zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych a także sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się w kancelarii osobiście.

Notariusz oraz pracownicy Kancelarii udzielają informacji o czynnościach notarialnych, także w języku angielskim. Kancelaria współpracuje z tłumaczami języków obcych.