Kancelaria Notarialna

Notariusz Ewa Czerwińska



Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa poinformować, że w Białymstoku przy ulicy Młynowej 38 lok. U1 znajduje się Kancelaria Notarialna prowadzona przez Notariusz Ewę Czerwińską. Pracownicy kancelarii udzielają informacji także
w języku angielskim. Kancelaria współpracuje z tłumaczami języków obcych.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności, którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to
w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.